انتصاب سرپرست مدیریت شرکت
انتصاب سرپرست مدیریت  شرکت

معارفه آقای مهندس ناصر شاله سرپرست مدیریت جدید شرکت برگزار گردید.

لینک خبر

http://www.khgpp.ir/bt-chW.aspx


پیام مدیر عامل
دیگر سایتها