انتصاب
۱۳۹۹/۸/۱۵ تعداد بازدید: ۶۴۴

انتصاب سرپرست شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی برق حرارتی طی نامه شماره 13520/100/ص/99 تاریخ 1399/8/11 ، آقای مهندس حمیدرضا پورسلطانی تا تعیین مدیر عامل شرکت مدیریت تولید خراسان، بعنوان سرپرست شرکت منصوب نمودند.

 

دیگر سایتها