برگزاری آزمون داخلی ارتقاء کارکنان
۱۳۹۷/۶/۲۰ تعداد بازدید: ۲۸۸

آزمون ارتقا بخش شغلی نیروگاه های تابعه شرکت برگزار گردید.

آزمون ارتقا بخش شغلی نیروگاه های تابعه در روز پنجشنبه 1397/06/15 در مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خراسان با حضور معاونت مهندسی شرکت و مشاور مدیرعامل برگزار گردید.
در این آزمون همکاران از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه و گازی قاین حضور داشتند.


 

دیگر سایتها