برگزاری سومین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: ۴۶

سویمن جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه 98/10/18 در اتاق سالن جلسات تشکیل گردید.

پیام مدیر عامل
دیگر سایتها