برگزاری پنجمین جلسه تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۱۱/۵ تعداد بازدید: ۵۹

پنجمین جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید.

پنجمین جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 1398.11.05 با حضور مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شیروان آقای مهندس بانکیان، مدیر عامل شرکت آقای مهندس شاله و دیگر اعضا برگزار گردید. در این جلسه به پیشنهاد های تحقیقاتی اعضای هیئات علمی دانشگاه بجنورد پرداخته شد و دو موضوع آن برای اعلام اولویت تحقیاتی در سال 1399 مورد تائید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد شیوه نامه پاداش برای فعالیتهای تحقیقاتی همکاران آماده و در جلسه آینده ارائه گردد.