آموزش اطفاء حریق در حوزه ستادی شرکت
۱۳۹۷/۵/۱۶ تعداد بازدید: ۴۹۷

جهت کسب آمادگی بیشتر پرسنل حوزه ستادی، آموزش اطفاء حریق در کلیه طبقات ساختمان انجام گردید.

مطابق سنوات گذشته همزمان با بررسی وضعیت سلامت و شارژ دوره ای کپسول های اطفاء حریق شرکت، آموزش اطفاء حریق در کلیه طبقات ساختمان انجام گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با تجهیزات اطفاحریق و آمادگی در مواقع ضروری است.
کارکنان ضمن آشنایی با انواع کپسولهای اطفاء حریق اعم از CO2، پودر و ...، طریقه استفاده صحیح از کپسول و حمل صحیح آن برای اطفاء حریق به تخلیه چند کپسول CO2 در هر طبقه پرداختند.

دیگر سایتها