یست وهشتمین نشست شورای راهبردی مدیران
۱۳۹۹/۷/۲۷ تعداد بازدید: ۴۳۸

بیست وهشتمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 99/07/21 در سالن کنفرانس نیروگاه شهید کاوه برگزار گردید.

  بیست وهشتمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 99/07/21 در سالن کنفرانس نیروگاه شهید کاوه  برگزار گردید. در این نشست مدیرعامل محترم با بیان سه رکن اساسی

1- نظم و انضباط

2- قانون-مداری

3- مدیریت علمی

به تشریح آنها در ساختارجدید شرکت پرداختند و روح حاکم بر هر سه رکن را دین محوری یا تعهد دینی دانستند و از مدیران خواستند که این ارکان را به همکاران زیر مجموعه انتقال دهند. هم چنین مقرر گردید؛ قسمت های مختلف شرکت هر دو هفته یک بار یا دست کم ماهیانه، نشست های داخلی برگزار نمایند تا ضمن تشریح سیاست ها و برنامه های کلان شرکت، با ثبت و ارسال گزارش نشست ها به مدیرعامل، نسبت به انتقال پیشنهادهای سازنده کارکنان نیز اقدام گردد.

 

- از تاریخ 99/8/1 کلیه فعالیت های حوزه ستادی به نیروگاه شهید کاوه قاین انتقال خواهد یافت.

- هماهنگی ها و نامه نگاری های لازم برای انتقال اتوماسیون اداری و سخت افزارها به نیروگاه شهیدکاوه صورت پذیرد.

 

- از طریق آقای نیازپور اصلاح بودجه سال جاری در بخش های سامانه جامع مالی و اداری، و فیلترهای هوای کمپرسور  واحدهای v94.2 لحاظ شود و روند پرداخت حقوق و کلیه اسناد مالی و اداری قراردادها از حوزه ستادی تحویل و به نیروگاه قاین منتقل شود. مقرر گردید در بازه زمانی 22 تا 25 هر ماه نامه صورت وضعیت تولید طبق قرارداد فروش برق از سوی دفتر برنامه ریزی، و نامه درخواست وجه علی الحساب از سوی امور مالی تهیه و به شرکت تولید نیروی برق خراسان ارسال گردد.

 

- درباره پرداخت کمک های غیر نقدی سال 98 به بازنشستگان، مجوز لازم از مجمع دریافت شده است و در صورت تامین نقدینگی از سمت شرکت تولید، به حساب آن ها واریز خواهد شد.

 

- کلیه مدارک و اسناد مالی، کارگزینی ، پرسنلی، رفاه و درمان از حوزه ستادی تحویل و به نیروگاه شهید کاوه انتقال یابد.

 

سند راهبردی:

 

اساس سند راهبردی به قوت خود پابرجا خواهد بود و بخش اهداف و محرک ها بازنگری مجدد خواهد شد. مقرر گردید؛ سند راهبردی اصلاح شده در اختیار اعضا شورای راهبردی قرار گیرد و اعضا در نشست داخلی نظرها و پیشنهادهای خود را تا سه شنبه هفته آینده (99/7/29) به آقای مهندس احتشام زاده برای جمع بندی نهایی منتقل نمایند.

 

نقل و انتقال برنامه های حوزه ستادی به بخش های در پیوند نیروگاه:

 

- در نقل و انتقال برنامه های عملیاتی به نیروگاه، برنامه های نیروگاه شیروان حذف شود برنامه های حوزه ستادی به همکاران نیروگاه و بخش های درپیوند انتقال می یابد.

- برنامه های حوزه مهندسی به آقایان احتشام زاده و حسن حسینی انتقال می یابد.

- برنامه های حوزه مالی به خانم کامرانی انتقال می یابد.

- برنامه های حوزه امور کارکنان به آقای محمدی انتقال می یابد.

- برنامه های حوزه دفتر و روابط عمومی به آقای مودی انتقال می یابد.

 

برنامه های عملیاتی بازنگری شده و در باره برنامه هایی که فرآیند زمان آن گذشته ولی به قوت خود پابرجاست طی یک هفته اعلام شود تا برنامه نهایی شش ماه دوم شرکت تهیه گردد.

 

پروژه های بهینه سازی سال 1399 و 1400 شرکت: 

 

- پروژه های بهینه سازی سال 1399:

1- مسیر خط لوله گاز

2- مسیر ارتباطی چمبرها

3- اصلاح تصفیه خانه

 

- تعریف پروژه دو مورد اول سال 99 با توجه به احتمال این که نظارت آن ها به شرکت واگذار گردد و یا مناقصه تجدید شود؛ آماده گردد.

- در باره پروژه اصلاح تصفیه خانه گزارشِ نشست آن ها تهیه و با شرکت تولید برق گفت وگو گردد تا به شرکت ابلاغ گردد.

 

- پروژه های بهینه سازی سال 1400:

 

عناوین پروژه های سال 1400 به پیوست گزارشِ نشست است و پس از گفت وگو با شرکت تولید برق و نهایی نمودن عناوین نسبت به تعریف کامل پروژه ها اقدام شود.

 

سایر موارد:

 

- نظر به تاکید مدیر عامل  محترم کلیه کالاهای موجود در کارگاه ها و محوطه تجدید ارزیابی قرار گیرند و در دارایی های شرکت منظور گردد. 

- در باره پیاده سازی نرم افزارهای قسمت های مختلف و هم چنین آموزش های لازم از همکاران حوزه ستادی استفاده گردد.

- در راستای انجام فعالیت های نیروگاهی از تمام ظرفیت های موجود استفاده شود.

- با توجه به شرکت در مناقصه تعمیرات اساسی و RI واحد سه و احتمال برنده شدن یک برنامه کامل و جامع شامل فعالیت های امانی و پیمانکاری همراه با زمان بندی ظرف دو هفته آینده ارایه شود.

- با توجه به ابلاغ ساختار جدید تا زمان جذب نیروی رسمی از ظرفیت های نیروی پیمانکاری متناسب با علاقه، استعداد و توان نیروها و متناسب با مدرک تحصیلی استفاده شود.

دیگر سایتها