عملکرد خوب شرکت در نرخ خروج اضطراری
۱۳۹۴/۹/۲۶ تعداد بازدید: ۱۸۶۱

نامه مدیریت محترم عامل شرکت توانیر مبنی بر عملکرد خوب شرکت در نرخ خروج اضطراری

نامه مدیریت محترم عامل شرکت توانیر مبنی بر عملکرد خوب شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در نرخ خروج اضطراری سال 1394 به میزان مجموع 3.96% در پیک تابستان سال 1394

 

 

تاریخ خبر: 1394.08.24

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها