کمیته فعالیتهای غیرعملیاتی شرکت تشکیل گردید
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ تعداد بازدید: ۱۲۶

اولین نشست کمیته فعالیتهای غیرعملیاتی شرکت در ساعت 13 بعدازظهر روز چهارشنبه 1398/12/07 در تالار نشستهای شرکت تشکیل گردید.

مشروح مصوبه های نشست به شرح زیر است.
1. آقای مهندس غلامحسین احتشام زاده به عنوان "دبیر و مسئول پیگیری اجرای مصوبات کمیته” و آقای مهندس سیدمسعود حاجی سیدی به عنوان "مسئول اجرایی و بازاریاب "منصوب گردیدند و مقرر گردید احکام داخلی ایشان صادر گردد.
2. اصلاح اساسنامه شرکت به منظور امکان انجام فعالیتهای غیرعملیاتی و شرکت در مناقصه های بهره برداری، تعمیرات اساسی و نیمه اساسی نیروگاهها و تاسیسات صنعتی، نصب و تامین تجهیرات نیروگاههای خورشیدی، ساخت و بازسازی قطعات نیروگاهی و ... در اسرع وقت انجام گردد.
3. واحد حسابداری شرکت، به عنوان مسئول حسابداری کلیه فعالیتهای این کمیته منصوب گردید.
4. مقرر شد برای انعقاد قرارداد بهره برداری و تعمیرات خط انتقال آب سد بارزو به نیروگاه شیروان، در قالب قرارداد جدید و یا در قالب قرارداد خرید برق فعلی اقدام گردد.

5. به منظور تعیین
دستمزد تیم اجرایی هر پروژه
دستمزد بازاریابان هر پروژه
 دستمزد اعضای کمیته
دستمزد دبیر کمیته
پاداش کلیه کارکنان
تعیین سهم صاحبان سهام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
مقرر شد نظام پرداخت درآمدهای غیرعملیاتی تدوین گردد.
6. فروش آب مقطر از حوزه فعالیتهای غیرعملیاتی خارج گردید.
7. مقرر شد شرکت در مناقصههای احداث نیروگاههای خورشیدی، در فعالیتهای غیرعملیاتی مد نظر قرار گیرد.
8. مقرر شد ظرفیتهای نیروی انسانی و زمانبندی استفاده از نیروهای نیروگاههای شیروان، قاین و ستاد تدوین و در فعالیتهای غیرعملیاتی استفاده شود.
9. در راستای ایجاد فرصت درآمدهای غیرعملیاتی، فهرست تجهیزات کارگاهی و غیر کارگاهی موجود در نیروگاهها تهیه و پس از اخذ موافقت کمیته، بر نحوه چگونگی کسب درآمد ( در قالب اجاره، ارایه خدمات و یا غیره)، ضمن قرارگیری در فهرست توانمندی شرکت (تارنما و مکتوب) طی نامه ای به معاونت مهندسی اعلام گردد.
10. تهیه بانک اطلاعاتی پیمانکاران و نیروی انسانی متخصص خارج از نیروگاههای شیروان و قاین، که شامل همکاران بازنشسته هم میباشد.

11. مقرر گردید مشخصات ابعادی و فنی کانکس نتن موجود در نیروگاه قاین به همراه فهرست تجهیزات موجود تهیه و برای کسب مجوز استفاده از آن در فعالیتهای غیرعملیاتی و یا تعمیراتی در نشست بعدی مطرح گردد.
12. مقرر گردید نشست کمیته فعالیتهای غیرعملیاتی هر دو هفته و بهتر است در روز نشست شورای راهبردی مدیران برگزار گردد.
13. به منظور شروع فعالیتهای غیر عملیاتی، ساخت یک نمونه از پیچ و مهره های درخواستی نیروگاه شیروان که از جنس سوپرآلیاژ باشد پیگیری گردد.
14. مقرر شد تمدید قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی پیگیری گردد. 
15. به منظور استفاده از تجربیات قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی و کسب درآمدهای غیرعملیاتی، انعقاد قرارداد مشابه برای ایستگاه گاز نیروگاههای شیروان و قاین پیگیری گردد.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها