اطلاعیه
۱۳۹۷/۶/۱۱ تعداد بازدید: ۴۰

اصلاح بند 1-2-5 دستورالعمل نیازسنجی ، اختیارات وزیر محترم نیرو درخصوص استخدامی و بکارگیری نیروی انسانی ....

پیام مدیر عامل
پیام تابستان 97 مدیر عاملپیام تابستان 97 مدیر عامل
دیگر سایتها