اطلاعیه
۱۳۹۷/۶/۱۱ تعداد بازدید: ۲۰۲

اصلاح بند 1-2-5 دستورالعمل نیازسنجی ، اختیارات وزیر محترم نیرو درخصوص استخدامی و بکارگیری نیروی انسانی ....

پیام مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عاملپیام سال 97 مدیر عامل
دیگر سایتها