طرح بازیافت پسماندهای کاغذی شرکت
۱۳۹۸/۱۰/۱ تعداد بازدید: ۱۹۱

هماهنگی با سازمان مدیریت پسماند مشهد برای بازیافت پسماندهای کاغذی شرکت

با اهتمام مدیریت محترم عامل شرکت، جناب آقای مهندس شاله در حفظ محیط‌ زیست و بازیافت پسماندهای کاغذی شرکت، هماهنگی با سازمان مدیریت پسماند مشهد انجام شد و تعدادی ظروف مخصوص جمع‌آوری کاغذهای باطله از این سازمان دریافت و در طبقات و اتاق‌های حوزه ستادی قرار داده شد تا کاغذهای باطله جمع‌آوری و بازیافت شود.
زیربنای هر فرهنگی از تفکر آن شکل می‌گیرد و نیاز به آن ولو نیازی غلط هم که باشد می‌تواند باعث بقاء و جای گرفتن آن در عرصه فرهنگ یک جامعه باشد. پس مسلما کار را باید از تغییر و تحول در افکار آغاز کرد و با اشاعه فرهنگ پسماند در تمام سطوح جامعه به ویژه مراکز آموزشی و اداری، فرهنگ‌سازی پسماند با هدف تغییر باورهای غلط متداول در خانواده، اداره‌ها و جامعه به این نتیجه می‌رسیم که با تحول باورهای بشری می‌توان تفکر را در زمینه زباله و کنترل آن تغییر داد.
یکی از منابع مهم تولید پسماندهای کاغذی، ادارات و سازمانهای دولتی می‌باشند. در همین راستا مدیرعامل محترم شرکت با تفکر سالم سازی محیط‌زیست و جلوگیری از اسراف در جامعه و نهادینه کردن فرهنگ بازیافت و ارایه این طرح به دفتر روابط عمومی خواستار محقق شدن هرچه سریع‌تر این امر مهم شدند.
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها