کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ تعداد بازدید: ۳۴۲

کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 در بهره گیری از خدمات الکترونیکی

نتایج هفدهمین دوره ارزیابی وب سایت های صنعت آب و برق کشور از سوی دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو اعلام شد.
مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو با بیان اینکه نتایج ارزیابی این دوره براساس معیارهای 120گانه ارزیابی این دوره بر اساس معیارهای 120گانه ارزیابی جایگاه های الکترونیکی شرکت های زیر مجموعه انجام شده است، فرایندهای مربوطه بر پایه فرم های الکترونیکی از جمله معیارهای شاخص ارزیابی وب سایت ها در این دوره به شمار می آید.
براساس ارزیابی انجام شده توسط کارگروه تخصصی دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو، ازبین شرکت های مدیریت تولید نیروی برق، شرکت های "تولید برق کرمان"، "زرند" و "مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان" به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.
 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها