اخبار ، معاونت مالی و پشتیبانی

جلسه معارفه معاونت مالی و پشتیبانی شرکت

آقای مسعود محمدی از طرف آقای مهندس شاله به سمت معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شدند.

۱۳۹۸/۹/۲۵
پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها