بازدید مدیر عامل از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
۱۳۹۸/۹/۶ تعداد بازدید: ۴۵۵

جلسه مدیرعامل با حضور مدیران ارشد شرکت در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، در تاریخ 1398.09.03 آقای مهندس شاله مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان به اتفاق آقای مهندس احتشام زاده مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار از نیروگاه شهید کاوه قاین بازدید به عمل آوردند.
ساعت 18 در ابتدای ورود ایشان به اتاق فرمان نیروگاه رفته و ضمن صحبت و احوالپرسی از همکاران، به طور مختصر در جریان عملکرد واحدها قرار گرفتند.
سپس در اتاق مدیر نیروگاه جلسه‌ای تشکیل و مدیرعامل نمایی از راهبرد و چشم‌انداز اهداف مورد نظر را ارایه نمودند.
مهندس خالدی مدیر بهره‌برداری نیروگاه به صورت کلی وضعیت واحدها را توضیح دادند.
ساعت 7:45 تاریخ 1398.09.04 مدیرعامل جلسه‌ای با حضور مدیران نیروگاه داشتند. در این جلسه آقای مهندس خرمی مدیر نیروگاه‌ شهیدکاوه، آقای مهندس علیزاده و مدیر امور تعمیرات، آقای مهندس خالدی مدیر امور بهره‌برداری، آقای مهندس حسینی سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و فن آوری اطلاعات و آقای مهندس نوری رییس اداره حراست، یکایک با بیان مسایل و مواردی که در نیروگاه مواجه هستند؛ دیدگاه‌های قسمت‌های خودشان را شرح دادند.
در ادامه جلسه مدیرعامل آقای مهندس شاله به مدیریت علمی اشاره داشتند؛ ایشان تفکر، مشورت، استفاده از خرد جمعی و برنامه‌ریزی را از موارد مهم این نوع مدیریت دانستند.
آقای مهندس شاله گفتند بخشی از موارد مطرح شده توسط مدیران قسمت‌های مختلف شهیدکاوه باید در برنامه‌ها پیش‌بینی شود و بخشی از مشکلات روزمره و جاری هستند.
در ادامه ایشان، اهمیت برنامه‌ریزی، به روز کردن سند راهبردی شرکت را امری ضروری دانستند.
مهندس شاله در پروژه‌های ارایه شده از سوی مدیران نیروگاه، اشاره به استفاده از برنامه و اولویت بندی در امور، تفکیک اهمیت مدیریت پروژه‌ها دانستند.
مدیرعامل استفاده از ظرفیت‌های منابع انسانی و امکانات موجود را به نفع خود شرکت از دیگر موارد ضروری دانستند.
سپس آمادگی و پایایی نیروگاه که از مهمترین موارد ارزیابی یک نیروگاه است اشاره کردند، زیرا ماموریت نیروگاه‌ها تولید برق ایمن و پایدار است.
مدیرعامل محترم افزایش توانمندی کارکنان را از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی اثربخش، افزایش مهارت و استفاده کارگاهی از نیروگاه های دیگر دانست.
افزایش انگیزه کارکنان را با عواملی مانند تفویض اختیار، به کارگیری کارکنان در محیط‌هایی که علاقه دارند ارتباط دانست.
در پایان رعایت سلسه مراتب اداری، صداقت، برنامه‌ریزی مدون و وفاداری به سازمان همراه با توکل به خداوند را اهم امور برشمردند.
در پایان بازدید مدیریت عامل از اورهال واحد 3 بازدید به عمل آورده و موارد خاصی را متذکر شدند.

 


 

دیگر سایتها