بازدید آقای مهندس پیشاهنگ از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ تعداد بازدید: ۷۰۸

بازدید آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

حضور آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به همراه آقایان مهندس پورسلطان مدیر عامل شرکت تولید برق خراسان، مهندس بانکیان  مدیر عامل شرکت تولید برق شیروان و مهندس شاله مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

 

 

همچنین جلسه ای با حضور مهندس پیشاهنگ در ساختمان اداری نیروگاه باتفاق همراهان در خصوص وضعیت تولید واحدها با حضور مدیران قسمت‌های مختلف برگزار گردید.

 

دیگر سایتها