تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۹/۲۷ تعداد بازدید: ۵۲۹

انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه

واﺣﺪ ﺳﻪ ﮔﺎزی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 98/09/05 ﺑﺎ ﺑﺎر 135 ﻣﮕﺎوات و در ﻣﺪﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و آﻻرﻣﯽ در ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎﻋﺖ 11:55:28 دﻗﯿﻘﻪ واﺣﺪ ﺑـﺎ آﻻرم ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن دﻣـﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗـﺎن ﺗﺮاﺳـﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻻرم اﻓﺖ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎی روﻏـﻦ بود ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻤﭗ DC  در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘـﺮ و ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻌﯿﻮب، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ورود ذرات ﺑﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﺑﯿﺖ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺗﺮاﺳﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 


با هماهنگی های صورت گرفته و حمایت مدیریت محترم عامل در خصوص استفاده حداکثری از توان فنی همکاران نیروگاه واحد در اولین فرصت (07/09/98 ) در پروسه تعمیرات قرا گرفته و با برنامه ریزی های لازم و تامین متریال و ابزارهای مخصوص همچنین کار شبانه روزی همکاران پوسته و یاتاقان دمونتاژ شده و پس از تعویض یاتاقان مجددا عملیات مونتاژ انجام گرفت و واحد در تاریخ 1398/09/16 پس از تست های لازم در مدار تولید قرارگرفته وآمادگی واحد به دیسپاچینگ ملی اعلام گردید.

 

دیگر سایتها