تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تعداد بازدید: ۵۳۱

انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه

واﺣﺪ ﺳﻪ ﮔﺎزی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بـﺎ آﻻرم ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن دﻣـﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗـﺎن ﺗﺮاﺳـﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدید.  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و جلسات کارشناسی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘـﺮ، دو پمپه نمودن اسکید و تغییر حالت کولد ترموستاتیک والو، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدید ﮐﻪ اختلاف دمای نیمه بالایی و پایینی یاتاقان ناشی از تنظیمات یاتاقان ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر مﯽ باشد.

لذا انجام مراحل تعمیرات یاتاقان در دستور کار قرار گرفت و توسط تیم متخصص شرکت انجام گردید.

دیگر سایتها