بازدید مدیرعامل از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ تعداد بازدید: ۶۵۴

بازدید مدیر عامل شرکت و دیگر همراهان از اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

اقای مهندس شاله مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان و دیگر همراهان مورخ  98/12/10 از اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بازدید و از روند کار سرکشی نمودند.

در این بازدید مدیران نیروگاه نیزوگاه به طرح موضوعات و مسایل نیروگاه پرداختند.

دیگر سایتها