برگزاری آزمون تبدیل وضعیت
۱۳۹۷/۶/۲۷ تعداد بازدید: ۱۸۲۸

آزمون تبدیل وضعیت کارکنان برگزار شد.

آزمون متمرکز تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های پیمانکاری در روز پنجشنبه 1397.06.22 در محل مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خراسان با حضور نمایندگان شرکت مادرتخصصی و جمعی از مدیران شرکت مدیریت و نیروگاههای تابعه همزمان با سایر نیروگاههای کشور برگزار شد.
در این آزمون همکاران واجد شرایط از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه و حوزه ستادی شرکت حضور داشتند.
 

دیگر سایتها