عنوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره 94/91)
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تعداد بازدید: ۶۶۷

1- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات تست رله های حفاظتی و سرویس تجهیزات جانبی ترانسها و ژنراتورهای نیروگاههای قاین و شیروان
3- مهلت و محل دریافت دعوت نامه مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در ساعت اداری از تاریخ 1394/11/19 لغایت 1394/11/26 با معرفی نامه معتبر به حوزه ستادی این شرکت به نشانی مشهد- بلوار لادن- بین لادن 45 و میدان لاله -  پلاک 98- شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی (تلفن : 35097456 - 051 ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین 270.000.000 ریال (دویست و هفتاد میلیون ریال) به یکی از صورتهای مشروحه ذیل:
ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانک صادرات شعبه آب و برق  مشهد بنام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان باشد. به پیشنهادهای فاقدامضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادها : آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 12روز پنج شنبه مورخ 1394/11/29 به معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی این شرکت به نشانی مذکور می باشد.
6- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/12/03 در محل حوزه ستادی این شرکت
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج است و مدارک این مناقصه در سایت اینترنتی به نشانی : www.tavanir.org.ir  قابل رؤیت می باشد.
9- نحوه دریافت اسناد مناقصه : جهت دریافت اسناد مناقصه واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانک صادرات شعبه آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان اقدام و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها