عنوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره 94/91)
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تعداد بازدید: ۸۴۹

1- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات تست رله های حفاظتی و سرویس تجهیزات جانبی ترانسها و ژنراتورهای نیروگاههای قاین و شیروان
3- مهلت و محل دریافت دعوت نامه مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در ساعت اداری از تاریخ 1394/11/19 لغایت 1394/11/26 با معرفی نامه معتبر به حوزه ستادی این شرکت به نشانی مشهد- بلوار لادن- بین لادن 45 و میدان لاله -  پلاک 98- شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی (تلفن : 35097456 - 051 ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین 270.000.000 ریال (دویست و هفتاد میلیون ریال) به یکی از صورتهای مشروحه ذیل:
ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانک صادرات شعبه آب و برق  مشهد بنام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان باشد. به پیشنهادهای فاقدامضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادها : آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 12روز پنج شنبه مورخ 1394/11/29 به معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی این شرکت به نشانی مذکور می باشد.
6- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/12/03 در محل حوزه ستادی این شرکت
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج است و مدارک این مناقصه در سایت اینترنتی به نشانی : www.tavanir.org.ir  قابل رؤیت می باشد.
9- نحوه دریافت اسناد مناقصه : جهت دریافت اسناد مناقصه واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانک صادرات شعبه آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان اقدام و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها