چارت سازمانی

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

آقای مهندس محمدحسین نخعی، معاون مهندسی و برنامه ریزی

۱۳۹۴/۹/۲۴
پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها