لیست قطعات ساخت داخل در بخش الکتریک
۱۳۹۷/۸/۶ تعداد بازدید: ۱۶۱

عطف به نامه 9418/350/ص/97 مورخ 1397/07/07 سرپرست محترم دفتر تحقیقات و ساخت داخل، لیست قطعات ساخت داخل شده در بخش الکتریکال به صورت زیر می باشد.

****************************************************************************

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها