کمیته ساخت داخل

لیست قطعات ساخت داخل در بخش الکتریک

عطف به نامه 9418/350/ص/97 مورخ 1397/07/07 مدیر محترم دفتر تحقیقات و ساخت داخل، لیست قطعات ساخت داخل شده در بخش الکتریکال به صورت زیر می باشد.

۱۳۹۷/۸/۶
پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها