کمیته ساخت داخل

لیست قطعات ساخت داخل در بخش شیمی

عطف به نامه 9418/350/ص/97 مورخ 1397/07/07 سرپرست محترم دفتر تحقیقات و ساخت داخل، لیست قطعات ساخت داخل شده در بخش شیمی به صورت زیر می باشد.

۱۳۹۷/۸/۶
دیگر سایتها