معرفی اعضاء کمیته بحران و پدافند و غیر عامل
۱۳۹۸/۷/۶ تعداد بازدید: ۲۰۵

در تاریخ 12/06/1397 طی حکمی از سوی مدیر محترم عامل شرکت جناب آقای مهندس زائر ترقی، کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در نیروگاه های تابعه شرکت تشکیل گردید.

اعضاء کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان:
آقای مهندس بانکیان به عنوان رئیس کمیته (مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شیروان)
آقای مهندس زائر ترقی به عنوان عضو کمیته (مدیرعامل شرکت مدیریت نیروگاه های گازی خراسان)
آقای مهندس فخرطه به عنوان دبیر کمیته (مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان)
آقای مهندس اسماعیلی به عنوان عضو کمیته (مدیر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان)
آقای مهندس ابراهیمی به عنوان عضو کمیته (مدیر حراست حوزه ستادی شرکت)
به همراه 7 نفر از پرسنل نیروگاه تشکیل گردید.
اعضاء کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نیروگاه شهید کاوه و قائن :
آقای مهندس پورسلطانی به عنوان رئیس کمیته (مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان)
آقای مهندس زائر ترقی به عنوان عضو کمیته (مدیرعامل شرکت مدیریت نیروگاه های گازی خراسان)
آقای مهندس جعفریان به عنوان دبیر کمیته (مدیر حراست شرکت تولید نیروی برق حرارتی خراسان)
آقای مهندس خرمی به عنوان عضو کمیته (مدیر نیروگاههای شهید کاوه و قائن)
آقای مهندس نوری به عنوان عضو کمیته (مدیر حراست نیروگاه های شهید کاوه و قائن)
آقای مهندس شریفی به عنوان عضو کمیته (معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق حرارتی خراسان)
آقای مهندس ربانی به عنوان عضو کمیته (عضو کمیته پدافند سایبری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی)

به همراه 14 نفر از پرسنل نیروگاه تشکیل گردید
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها