مجله پیام تولید
۱۳۹۴/۴/۱ تعداد بازدید: ۵۰۲۴

مجله پیام تولید خراسان، نشریه تخصصی و داخلی شرکت

مجله پیام تولید خراسان، نشریه تخصصی و داخلی شرکت بوده که گزارشی از فعالیتهای تعمیراتی، پرسنلی، ورزشی و مصاحبه های انجام شده با مدیر عامل و ... را شامل می شود.
صاحب امتیاز نشریه پیام تولید خراسان جناب مهندس محمدرضا زائرترقی می باشند.
 

 

سردبیر:.......
موسس:.......
صاحب امتیاز:.......
مدیر مسئول:.......
ناشر:.......
تاریخ اولین انتشار:****/**/**
ISSN:؟؟؟
آدرس الکترونیکی:WWW
پست الکترونیکی:@
تلفن:0513
فکس:0513
دیگر سایتها