آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 638006352394754192 20 ArisCo حلول ماه شعبان و فرخنده ایام اعیاد شعبانیه http://www.khgpp.ir/News/%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-8333.aspx 2022/3/6 http://www.khgpp.ir/News/%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-8333.aspx درادامه فصل تعمیرات واحد های نیروگاه شهید کاوه قاین صورت گرفت http://www.khgpp.ir/News/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-8332.aspx 2022/2/27 http://www.khgpp.ir/News/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-8332.aspx ️واحد شماره دو نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه پس از انجام تعمیرات اساسی ، دوباره به مدار تولید برق بازگشت. http://www.khgpp.ir/News/%ef%b8%8f%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa.-8331.aspx 2022/2/19 http://www.khgpp.ir/News/%ef%b8%8f%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa.-8331.aspx 22 بهمن مبارک http://www.khgpp.ir/News/22-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-8328.aspx 2022/2/12 http://www.khgpp.ir/News/22-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-8328.aspx صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 http://www.khgpp.ir/News/معاونت-مالی-و-پشتیبانی-1362/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-30-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-1399-8329.aspx معاونت مالی و پشتیبانی 2022/2/12 http://www.khgpp.ir/News/معاونت-مالی-و-پشتیبانی-1362/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-30-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-1399-8329.aspx نهمین روز از دهه مبارک فجر http://www.khgpp.ir/News/%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-8330.aspx 2022/2/9 http://www.khgpp.ir/News/%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-8330.aspx روز شمار دهه مبارک فجر [ روز نهم ] http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%86%d9%87%d9%85-%5d-8327.aspx 2022/2/9 http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%86%d9%87%d9%85-%5d-8327.aspx روز شمار دهه مبارک فجر [هفتمین روز] http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%5d-8326.aspx 2022/2/7 http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%5d-8326.aspx روز شمار دهه مبارک فجر [روز ششم] http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b4%d9%85%5d-8325.aspx 2022/2/6 http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b4%d9%85%5d-8325.aspx آغاز ماه پرفیض رجب http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b6-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-8323.aspx 2022/2/3 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b6-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-8323.aspx روز شمار دهه مبارک فجر [روز سوم] http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%85%5d-8324.aspx 2022/2/3 http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%5b%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%85%5d-8324.aspx مسابقات فوتسال جام کارگر دهه مبارک فجر http://www.khgpp.ir/News/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-8321.aspx 2022/2/1 http://www.khgpp.ir/News/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-8321.aspx پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-8322.aspx 2022/2/1 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-8322.aspx آغازدهه مبارک فجر http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-8320.aspx 2022/1/31 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%ac%d8%b1-8320.aspx تولید بیش از ۹۴۰۸۸ کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b9%db%b4%db%b0%db%b8%db%b8-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8319.aspx 2022/1/25 http://www.khgpp.ir/News/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b9%db%b4%db%b0%db%b8%db%b8-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8319.aspx به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) صورت پذیرفت http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-(%d8%b3)-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa-8318.aspx 2022/1/24 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-(%d8%b3)-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa-8318.aspx پیام مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی به مناسبت سالروز وفات ام البنین سلام الله علیها روز تکریم مادران و همسران شهدا http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-8317.aspx 2022/1/16 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-8317.aspx آغاز عملیات اجرایی تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8316.aspx 2022/1/11 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8316.aspx گزارش تصویری از روند تعمیرات اساسی واحد یک نیروگاه گازی http://www.khgpp.ir/News/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-8314.aspx 2022/1/9 http://www.khgpp.ir/News/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-8314.aspx امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه وصنعت http://www.khgpp.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-8313.aspx 2022/1/4 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-8313.aspx مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی http://www.khgpp.ir/News/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-8312.aspx 2022/1/3 http://www.khgpp.ir/News/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-8312.aspx رشد۳/۵ درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای گازی خراسان http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d8%b4%d8%af%db%b3%2f%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-8315.aspx 2021/12/26 http://www.khgpp.ir/News/%d8%b1%d8%b4%d8%af%db%b3%2f%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-8315.aspx برگزاری جلسه گرامیداشت 5 دیماه، روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در محل سالن اجتماعات نیروگاه گازی قاین http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-5-%d8%af%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8303.aspx 2021/12/26 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-5-%d8%af%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8303.aspx آغاز عملیات اجرایی تعمیرات اساسی واحد یک نیروگاه گازی قاین http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8307.aspx 2021/12/25 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8307.aspx حضور شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو۱۴۰۰ http://www.khgpp.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-8309.aspx 2021/12/23 http://www.khgpp.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-8309.aspx ‏دیدار مدیران صنعت برق استان،با استاندار محترم خراسان جنوبی28 http://www.khgpp.ir/News/%e2%80%8f%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c28-8308.aspx 2021/12/19 http://www.khgpp.ir/News/%e2%80%8f%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c28-8308.aspx جلسه هم اندیشی بین صنعت و دانشگاه http://www.khgpp.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-8306.aspx 2021/12/18 http://www.khgpp.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-8306.aspx بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از نیروگاه شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8310.aspx 2021/12/14 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8310.aspx بازدید ائمه جماعت صنعت آب و برق استان از نیروگاه شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8302.aspx 2021/12/11 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8302.aspx بازدید تعدادی از خانواده همکاران از نیروگاه وآشنایی با محیط کار و فرآیند تولید برق وتقدیر از فرزندان همکارانی که در جشنواره سراسری قرآن ونماز وزارت نیرو در استان مقام اول تا سوم را کسب نمودند. http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af.-8304.aspx 2021/12/6 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af.-8304.aspx به مناسبت دهه کرامت و ولادت با سعادت امام رضا(ع)، مدیرعامل شرکت به همراه جمعی از مدیران و اعضای شورای فرهنگی با خانواده های همکاران مرحوم جلالیان و افتاده دیدار داشتند http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)%d8%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%d8%af-8301.aspx 2021/6/23 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)%d8%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%d8%af-8301.aspx سامانه هوشمند حفاظت الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8300.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2021/6/14 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8300.aspx تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه گازی قاین توسط شرکت نیروگاههای گازی خراسان با همکاری شرکت مبنا توس و مشاوره همکاران شرکت توربین نیروی توس انجام و واحد قبل از پیک تابستان در مدار تولید قرار گرفت. http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-گازی-قاین-214/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa.-8299.aspx نیروگاه گازی قاین 2021/6/5 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-گازی-قاین-214/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa.-8299.aspx به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر همایش پیاده روی پرسنل نیروگاه برگزار گردید. http://www.khgpp.ir/News/سایر-212/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af.-8298.aspx سایر 2021/5/24 http://www.khgpp.ir/News/سایر-212/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af.-8298.aspx نرم افزار درگاه سازمانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه نرم افزار درگاه سازمانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8290.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2020/9/7 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8290.aspx برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx روابط عمومی 2019/11/2 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو با معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو، این جشنواره به کار خود پایان داد. http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx 2019/8/31 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx