آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 637708316598477554 20 ArisCo به مناسبت دهه کرامت و ولادت با سعادت امام رضا(ع)، مدیرعامل شرکت به همراه جمعی از مدیران و اعضای شورای فرهنگی با خانواده های همکاران مرحوم جلالیان و افتاده دیدار داشتند http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)%d8%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%d8%af-8301.aspx 2021/6/23 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)%d8%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%d8%af-8301.aspx سامانه هوشمند حفاظت الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8300.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2021/6/14 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-8300.aspx تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه گازی قاین توسط شرکت نیروگاههای گازی خراسان با همکاری شرکت مبنا توس و مشاوره همکاران شرکت توربین نیروی توس انجام و واحد قبل از پیک تابستان در مدار تولید قرار گرفت. http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-گازی-قاین-214/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa.-8299.aspx نیروگاه گازی قاین 2021/6/5 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-گازی-قاین-214/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa.-8299.aspx به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر همایش پیاده روی پرسنل نیروگاه برگزار گردید. http://www.khgpp.ir/News/سایر-212/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af.-8298.aspx سایر 2021/5/24 http://www.khgpp.ir/News/سایر-212/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af.-8298.aspx نرم افزار درگاه سازمانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه نرم افزار درگاه سازمانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8290.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2020/9/7 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8290.aspx برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx روابط عمومی 2019/11/2 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو با معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو، این جشنواره به کار خود پایان داد. http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx 2019/8/31 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx