آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 637216215498692584 20 ArisCo غربالگری الکترونیکی کرونا اجرا طرح غربالگری پرسنل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-8269.aspx روابط عمومی 2020/3/29 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-8269.aspx توصیه های بهداشتی در جهت پیشگیری از بیماری کورونا ویروس معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه فایل توصیه های بهداشتی در جهت پیشگیری از بیماری کورونا ویروس را تهیه و ارائه نموده است. http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-8267.aspx حوزه ستادی 2020/3/25 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-8267.aspx کمک برای مقابله با بحران کرونا در خراسان شمالی تولید محلول ضد عفونی کننده داخل نیروگاه و در اختیار کذاشتن برای مقابله با ویروس کرونا در استان خراسان شمالی http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-8257.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2020/3/22 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-8257.aspx تبریک نوروزی مدیر عامل پیام تبریک فرا رسیدن سال جدید 1399 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-8258.aspx حوزه ستادی 2020/3/20 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-8258.aspx برگزاری سیزدهمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت سیزدهمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 98/12/26 در تالار نشستهای شرکت آغاز گردید. در ابتدای نشست مدیرعامل محترم ضمن خوش آمد گویی به اعضا، برای حل مشکل یاتاقان 3 نیروگاههای شیروان و شهیدکاوه، بهره برداری شایسته ی نیروگاهها در شرایط کمبود سوخت، پرداخت بستانکاری کارکنان مانده از ماههای گذشته و تسویه حساب بدهی به اداره بیمه تامین اجتماعی و درمان و دارایی، اعمال امتیاز مدارک تحصیلی کارکنان، احداث نمازخانه و تالار نشستها که در پایان سال محقق گردید؛ از همه مدیران و کارکنان شرک http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/شورای-راهبردی-مدیران-شرکت-1366/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8256.aspx حوزه ستادی 2020/3/18 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/شورای-راهبردی-مدیران-شرکت-1366/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8256.aspx تودیع و معارفه مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان جلسه تکریم از خدمات آقای مهندس فخر طه که به افتخار باز نشستگی نائل شدند در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید. http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8240.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2020/3/1 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8240.aspx بازدید مدیرعامل از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بازدید مدیر عامل شرکت و دیگر همراهان از اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8241.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2020/3/1 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8241.aspx کمیته فعالیتهای غیرعملیاتی شرکت تشکیل گردید اولین نشست کمیته فعالیتهای غیرعملیاتی شرکت در ساعت 13 بعدازظهر روز چهارشنبه 1398/12/07 در تالار نشستهای شرکت تشکیل گردید. http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-8238.aspx حوزه ستادی 2020/2/29 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-8238.aspx برگزاری پنجمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت پنجمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید. http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/شورای-راهبردی-مدیران-شرکت-1366/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8213.aspx حوزه ستادی 2020/1/22 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/شورای-راهبردی-مدیران-شرکت-1366/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8213.aspx نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی اولین نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی قاین برگزار گردید. http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-8212.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2020/1/21 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-8212.aspx برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx روابط عمومی 2019/11/2 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو با معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو، این جشنواره به کار خود پایان داد. http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx 2019/8/31 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx