آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 637092893172070144 20 ArisCo برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت شرکت در سالروز میلاد مبارک حضرت رسول اکرم (س) و همچنین ولادت حضرت امام جعفرصادق (ع)، مراسم تودیع آقای مهندس ناصر شاله سرپرست مدیریت جدید شرکت برگزار گردید http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8170.aspx روابط عمومی 2019/11/13 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8170.aspx دریافت لوح تقدیر در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق کشور نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، یکشنبه 1398.08.12 طی آیینی با حضور همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو و با معرفی و تقدیر از برگزیدگان این دوره، خاتمه یافت. http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8169.aspx روابط عمومی 2019/11/7 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8169.aspx برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx روابط عمومی 2019/11/2 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx بازدید مدیر عامل شرکت توانیر بازدید مدیر عامل شرکت توانیر، آقای مهندس متولی زاده از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b1-8167.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2019/11/1 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b1-8167.aspx شرکت در نمایشگاه بین اللملی برق کشور حضور شرکت مدیریت در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8166.aspx روابط عمومی 2019/10/30 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8166.aspx تقدیر و تشکر از شرکت مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس طرزطلب طی نامه ای از برگزاری موفقیت آمیز سایبری در نیروگاه شیروان تقدیر و تشکر نمودند. http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8159.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2019/10/8 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8159.aspx تقدیر و تشکر معاون وزیر نیرو معاون وزیر نیرو از دست اندرکاران صنعت تولید برق کشور تقدیر و تشکر نمود... http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8158.aspx روابط عمومی 2019/10/2 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8158.aspx پیام تقدیر و تشکر پیام تقدیر و تشکر از معاونت محترم راهبری تولید آقای مهندس عبدالرسول پیشاهنگ http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-8154.aspx روابط عمومی 2019/9/24 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-8154.aspx پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو با معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو، این جشنواره به کار خود پایان داد. http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx 2019/8/31 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال وزارت نیرو کسب مقام در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال وزارت نیرو http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8129.aspx روابط عمومی 2019/7/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8129.aspx خط و مشی ایمنی و محیط زیست خط و مشی ایمنی و محیط زیست http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%d8%ae%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-8137.aspx حوزه ستادی 2019/6/22 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%d8%ae%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-8137.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx