آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 637153067751970051 20 ArisCo برگزاری پنجمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت پنجمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید. http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8213.aspx 2020/1/22 http://www.khgpp.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8213.aspx نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی اولین نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی قاین برگزار گردید. http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-8212.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2020/1/21 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-8212.aspx برگزاری جلسه کمیته آموزش شرکت جلسه کمیته آموزش شرکت با حضور مدیریت محترم عامل و اعضا در اتاق جلسات حوزه ستادی برگزارشد. http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8210.aspx حوزه ستادی 2020/1/19 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8210.aspx برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت چهارمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید. http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8208.aspx حوزه ستادی 2020/1/16 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8208.aspx حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی بازدید نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از مجموعه تخلیه سوخت نیروگاه http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8207.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2020/1/15 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8207.aspx تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-3-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8206.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2020/1/13 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-3-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8206.aspx جلسه مدیرعامل با بازنشستگان شرکت مدیرعامل شرکت آقای مهندس شاله جلسه ای با نمایندگان کانون بازنشستگان داشتند. http://www.khgpp.ir/News/کانون-بازنشستگان-216/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8205.aspx کانون بازنشستگان 2020/1/12 http://www.khgpp.ir/News/کانون-بازنشستگان-216/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8205.aspx نشست هماهنگ تدوین سند نیروی انسانی نشست هماهنگ تدوین سند نیروی انسانی چند شرکت مدیریت تولید در حوزه ستادی شرکت http://www.khgpp.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-8204.aspx 2020/1/8 http://www.khgpp.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-8204.aspx بازدید آقای مهندس پیشاهنگ از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بازدید آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8196.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2020/1/2 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8196.aspx برگزاری جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد شرکت مدیریت با حضور مدیر عامل برگزار گردید http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-8195.aspx حوزه ستادی 2020/1/1 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-8195.aspx برگزاری جلسه آمادگی حوزه ارزیابی عملکرد برگزاری جلسه آمادگی همکاران در حوزه ارزیابی عملکرد با حضور مدیر عامل http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-8193.aspx روابط عمومی 2019/12/31 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-8193.aspx ممیزی شرکت توسط کارگروه مادر تخصصی برق حرارتی برگزاری مراسم افتتاحیه و آغاز ممیزی شرکت با حضور مدیر عامل شرکت آقای مهندس شاله http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d9%85%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8194.aspx حوزه ستادی 2019/12/31 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d9%85%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8194.aspx برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی تولید برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی تولید شرکت مدیریت در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-8190.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2019/12/30 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-8190.aspx برگزاری دوره آموزشی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان جلسه تجربیات بدست آمده از بازدید نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بزگزار گردید http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8189.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2019/12/25 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8189.aspx جلسه کمیته تحقیقات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید. جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 1398.09.30 برگزار گردید. http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af.-8185.aspx حوزه ستادی 2019/12/21 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af.-8185.aspx تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-3-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8183.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2019/12/18 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-3-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8183.aspx جلسه معارفه معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آقای مسعود محمدی از طرف آقای مهندس شاله به سمت معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شدند. http://www.khgpp.ir/News/معاونت-مالی-و-پشتیبانی-1362/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8182.aspx معاونت مالی و پشتیبانی 2019/12/16 http://www.khgpp.ir/News/معاونت-مالی-و-پشتیبانی-1362/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8182.aspx بازدید مدیر عامل از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه جلسه مدیرعامل با حضور مدیران ارشد شرکت در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین برگزار شد http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8179.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2019/11/27 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/سایر-285/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8179.aspx بازدید مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به گزارش واحد روابط عمومی در ساعت 6:30 صبح تاریخ 1397.08.27 مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان جناب آقای مهندس شاله و معاونت محترم مهندسی و برنامه ریزی آقای مهندس مطیعی عازم نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شدند. http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8172.aspx روابط عمومی 2019/11/19 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-8172.aspx برگزاری مراسم معارفه سرپرست مدیریت شرکت در سالروز میلاد مبارک حضرت رسول اکرم (س) و همچنین ولادت حضرت امام جعفرصادق (ع)، مراسم معارفه آقای مهندس ناصر شاله سرپرست مدیریت جدید شرکت برگزار گردید http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8170.aspx روابط عمومی 2019/11/13 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8170.aspx برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق برگزاری جلسات در نمایشگاه بین المللی برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx روابط عمومی 2019/11/2 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8168.aspx پیام تقدیر و تشکر پیام تقدیر و تشکر از معاونت محترم راهبری تولید آقای مهندس عبدالرسول پیشاهنگ http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-8154.aspx روابط عمومی 2019/9/24 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-8154.aspx پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو با معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو، این جشنواره به کار خود پایان داد. http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx 2019/8/31 http://www.khgpp.ir/News/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8147.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx