آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 636992006177446531 20 ArisCo واحد های بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد... در سالروز میلاد امام هشتم (ع) با بهره برداری از واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شیروان و پروژه مدیای بخش گاز، مجموعا 410مگاوات به ظرفیت این نیروگاه و شبکه برق کشور افزوده گردید... http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af...-8131.aspx روابط عمومی 2019/7/15 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af...-8131.aspx برگزاری دوره های آموزشی با هماهنگی واحد آموزش دوره های آموزشی ویژه کارکنان در حال برگزاری است... http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/آموزش-254/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-8130.aspx حوزه ستادی 2019/7/6 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/آموزش-254/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-8130.aspx دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال وزارت نیرو کسب مقام در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال وزارت نیرو http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8129.aspx روابط عمومی 2019/7/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-8129.aspx برگزاری دوره اسلحه شناسی برگزاری دوره اسلحه شناسی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/پایگاه-بسیج-شهید-چمران-275/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-8128.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2019/7/2 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/پایگاه-بسیج-شهید-چمران-275/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-8128.aspx بازدید استاندار خراسان جنوبی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه بازدید استاندار محترم و هیات همراه خراسان جنوبی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8127.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 2019/7/1 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهید-کاوه-قاین-130/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-8127.aspx پیام معاون وزیر درخصوص شروع فصل اوج مصرف پیام معاون وزیر درخصوص شروع فصل اوج مصرف http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-8126.aspx حوزه ستادی 2019/6/30 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-8126.aspx ثبت اطلاعات شرکت ثبت اطلاعات شرکت در وب سایت مادر تخصصی برق حرارتی http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8122.aspx حوزه ستادی 2019/6/12 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-8122.aspx گردهمائی مدیران ارشد صنعت برق خراسان برای گذر از پیک سال98 دیدار نوروزی مدیرعامل و مدیران شرکت با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای خراسان انجام شد... http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-8112.aspx حوزه ستادی 2019/4/11 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-8112.aspx بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه شیروان http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%b2%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8111.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2019/4/4 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%b2%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8111.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx