آخرین اخبار http://www.khgpp.ir/ آخرین اخبار شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان FA خانه http://www.khgpp.ir/Images/RssLogo.gif http://www.khgpp.ir/ شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان Copyright شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان , 636945790124533990 20 ArisCo گردهمائی مدیران ارشد صنعت برق خراسان برای گذر از پیک سال98 دیدار نوروزی مدیرعامل و مدیران شرکت با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای خراسان انجام شد... http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-8112.aspx حوزه ستادی 2019/4/11 http://www.khgpp.ir/News/حوزه-ستادی-111/سایر-270/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%8498-8112.aspx بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه شیروان http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%b2%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8111.aspx نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 2019/4/4 http://www.khgpp.ir/News/نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شیروان-112/سایر-284/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%b2%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8111.aspx کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 در بهره گیری از خدمات الکترونیکی http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-8060.aspx روابط عمومی 2019/1/10 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-8060.aspx دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx روابط عمومی 2018/11/4 http://www.khgpp.ir/News/روابط-عمومی-215/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-8041.aspx